ค้นรหัสทางพันธุกรรม รู้ตรงจุด ป้องกันก่อน

การตรวจหาพันธุกรรม Genetic testing

วิเคราะห์ข้อมูลทางพันธุกรรมในเชื้อสายพันธุกรรมของบุคคล ตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงในยีนหรือส่วนอื่น ๆ ของ DNA ที่อาจมีผลต่อความเสี่ยงต่อการเกิดโรค หรือภาวะที่ถ่ายทอดต่อกันได้ การทดสอบพันธุกรรมอาจมีลักษณะการทดสอบเเบบครอบคลุม ที่วิเคราะห์ทุกตำแหน่งยีน หรือการทดสอบเฉพาะบางตำแหน่งที่รู้ว่าเกี่ยวข้องกับโรคที่แน่นอน

การตรวจวิเคราะห์ด้วยเทคโนโลยี Next Generation Sequencing (NGS)

 เป็นเทคโนโลยีการหาลำดับเบสที่พัฒนาขึ้นใหม่ มีความสามารถในการเรียงลำดับนิวคลีโอไทด์ได้จำนวนมาก และเป็นเทคนิคที่นำมาใช้สำหรับงานวิจัย เพื่อวิเคราะห์ความผิดปกติและการกลายพันธุ์ของยีน ช่วยคำนวณ และวิเคราะห์ข้อมูลทางชีวสารสนเทศ (Bioinformatic) 

ผลลัพธ์ที่แม่นยำถึง 99% Result Interpretation

การตรวจของเรามีความแม่นยำถึง 99.87% ซึ่งผู้เชี่ยวชาญทางพันธุกรรมจะอธิบายผลการทดสอบทางพันธุกรรมให้เข้าใจ และช่วยประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับภาวะที่ถ่ายทอดต่อกันได้ นอกจากนี้พวกเรายังให้คำแนะนำเกี่ยวกับการตรวจสอบพันธุกรรมเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดการและดูแลสุขภาพในอนาคต

เราให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการตรวจสอบพันธุกรรมมีประโยชน์ในการแนะนำและสร้างความเข้าใจ ประเมินความเสี่ยง และช่วยในการตัดสินใจของผู้รับบริการ ในการอธิบายผลลัพธ์ให้เข้าใจง่ายและจัดการข้อมูลก่อนตัดสินใจ รวมถึงการแนะนำตัวเลือกในการดูแลและจัดการความเสี่ยงทางสุขภาพ การให้คำปรึกษาช่วยในการตัดสินใจให้ได้ข้อมูลที่เป็นฐานและวางแผนตรงกับความต้องการและค่านิยมของบุคคลอย่างมีสติปัญญาและคุณภาพเพิ่มขึ้น

ประโยชน์ของการตรวจพันธุกรรม

ตรวจพบก่อนเกิดอาการ

ช่วยลดอัตราการป่วยและเสียชีวิต นอกจากนี้ยังช่วยในการพยากรณ์โรคที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต และนำมาสู่การป้องกันหรือการบรรเทาอาการของโรคอย่างมีประสิทธิภาพ

การรักษาที่ปรับแต่งตามบุคคล

การตรวจสอบพันธุกรรมช่วยระบุยาและการรักษาที่เหมาะสมที่สุดสำหรับแต่ละบุคคล เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและผลลัพธ์ที่ดีที่สุดในการดูแลสุขภาพของบุคคลนั้น ๆ